Overslaan en naar de inhoud gaan

Sociale verkiezingen 2024: aanpassing wettelijk kadertext

Een nieuwe wet van 5 juni 2023 wijzigt enkele maatregelen omtrent het aanstellen van werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk. De volgende sociale verkiezingen vinden plaats van 13 tot en met 26 mei 2024.

De wijzigingen hebben beterekking op:

de schorsing van de kiesprocedure

het stemrecht voor uitzendkrachten

alternatieve wijzen van oproeping

elektronisch stemmen

1. Schorsing van de kiesprocedure

Als bepaalde voorwaarden en formaliteiten vervuld zijn, kan de kiesprocedure worden geschorst wanneer de onderneming wordt geconfronteerd met een staking of een grote mate van tijdelijke werkloosheid tussen de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt en de dag van de verkiezingen.

tDe wet van 5 juni 2023 verduidelijkt de datum van herneming van de kiesprocedure. Die datum wordt bepaald in onderlinge overeenstemming tussen de werkgever en de representatieve werknemersorganisaties die kandidaten kunnen voordragen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, eindigt de schorsing de dag waarop de voor de schorsing vereiste voorwaarden niet meer vervuld zijn.ext

2. Stemrecht voor uitzendkrachten

De nieuwe wet bepaalt dat uitzendkrachten, om aan de stemming deel te nemen: 32 daadwerkelijke arbeidsdagen moeten hebben gepresteerd in de juridische entiteit van de gebruiker of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker gevormd door meerdere juridische entiteiten;

gedurende de 3 kalendermaanden voorafgaand aan de kalendermaand waarin de aanplakking geschiedt van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, hetzij tijdens de periode van 1 november 2023 tot 31 januari 2024.

3. Alternatieve wijzen van oproeping

De wet van 5 juni 2023 faciliteert de wijzen van oproepen van de kiezers aangezien de werkgever op een andere wijze dan via overhandiging kan oproepen:als er een unaniem akkoord is, binnen de vereiste termijn, binnen de OR of het CPBW of, bij ontstentenis van een OR of CPBW, met de vakbondsafvaardiging;

alleen voor kiezers met een professioneel mailadres of toegang tot een computer (laptop) die hen op hun gebruikelijke werkpost ter beschikking wordt gesteld door de werkgever of de gebruiker.

Als de werkgever niet in staat is een bewijs te leveren van deze alternatieve verzending en van de ontvangst door de bestemmeling, moet de oproeping binnen de gestelde termijn worden verzonden bij een aangetekende brief of, met inachtneming van bepaalde voorwaarden, op een alternatieve wijze.

4. Elektronisch stemmen

De nieuwe wet vergemakkelijkt het elektronisch stemmen op afstand. Hij stapt af van de voorwaarde dat de stemsoftware op het netwerk van de onderneming moet worden geïnstalleerd. Een versleutelde netwerkverbinding moet echter een betrouwbare authenticatie van de kiezers garanderen. Zonder die beveiliging is elektronisch stemmen niet mogelijk.